Mapa przedstawiająca strukturę miasta. Ortofotomapy Łodzi (1994 - 2021). Rowerowa Łódź. Studium i plany zagospodarowania przestrzennego. Mapa akustyczna Łodzi. Mapy historyczne Łodzi.


Atlas miasta Łodzi

Tematy poszczególnych plansz

Atlas Suplement 2 (2012)
Atlas Suplement 1 (2009)
Atlas (2002)

Atlas (2002)

 1. Położenie Łodzi na tle struktur przyrodniczych Polski i Regionu.
 2. Położenie Łodzi na tle systemów polityczno-administracyjnych, transportowych i osadniczych.
 3. Łódź w czasach wczesnodziejowych oraz w tzw. okresie rolniczym (od pradziejów do początku XIX w.).
 4. Łódź i okolice w I połowie XIX wieku.
 5. Łódź w okresie wielkoprzemysłowym.
 6. Łódź w okresie międzywojennym i w latach okupacji hitlerowskiej.
 7. Geologia i gleby.
 8. Rzeźba terenu.
 9. Wody.
 10. Klimat.
 11. Dziedzictwo przyrodnicze. Szata roślinna.
 12. Dziedzictwo przyrodnicze. Fauna.
 13. Sozologia - wybrane zagadnienia ochrony przyrody i degradacji środowiska..
 14. Rozwój i rozmieszczenie ludności.
 15. Struktura demograficzna ludności.
 16. Migracje stałe ludności.
 17. Struktura społeczno-zawodowa ludności.
 18. Wyznania religijne Łodzi.
 19. Postawy wyborcze mieszkańców Łodzi: wybory samorządowe w 1998 roku.
 20. Ochrona zdrowia i opieka społeczna.
 21. Szkolnictwo wyższe, nauka i kultura.
 22. Oświata.
 23. Handel i gastronomia.
 24. Granice i podziały terytorialne Łodzi.
 25. Użytkowanie ziemi w granicach administracyjnych Łodzi.
 26. Przemiany terenów przemysłowych Łodzi w latach 1938 - 1999.
 27. Tereny użytkowane rolniczo w Łodzi i strefie podmiejskiej.
 28. Rozwój zabudowy miasta do końca XVIII wieku.
 29. Intensywność zabudowy i dominanty wysokościowe.
 30. Tereny budowy mieszkaniowej Łodzi.
 31. Warunki mieszkaniowe Łodzi.
 32. Struktura zasobów mieszkaniowych.
 33. Uzbrojenie techniczne miasta.
 34. Komunikacja miejska (dobowe przewozy w sieci autobusowej i tramwajowej).
 35. Stopień uzbrojenia miasta na tle strefy zurbanizowanej.
 36. Ulica Piotrkowska.
 37. Rozwój funkcji metropolitalnych Łodzi.
 38. Rozmieszczenie i struktura instytucji metropolitalnych Łodzi w 2000 roku.
 39. Przestrzeń turystyczno-wypoczynkowa Łodzi.
 40. Ruch turystyczny w Łodzi.
 41. Wielkomiejskie walory turystyczne Łodzi (wybrane przykłady).
 42. Planowanie rozwoju i zagospodarowania przestrzennego miasta w ujęciu historycznym.
 43. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łodzi w 1993 r.
 44. Przestrzeń dobra publicznego - obszar tożsamości miasta Łodzi.
 45. Polityka przestrzenna samorządu lokalnego.
 46. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi z 2002 r. Ogólne zasady kształtowania i użytkowania przestrzeni miejskiej.
 47. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi z 2002 r. Cele i zadania polityki przestrzennej.
 48. Łódź w systemie powiązań międzynarodowych.
 49. Oddziaływanie Łodzi na przestrzeń społeczno-gospodarczą kraju i regionu.

Atlas Suplement 1 (2009)

 1. Rozwój i rozmieszczenie ludności. Stan w roku 2005 [AWERS] [REWERS]

 2. Struktura demograficzne ludności. Stan w roku 2005 [AWERS] [REWERS]

 3. Postawy wyborcze mieszkańców Łodzi: wybory samorządowe w roku 2006 [AWERS] [REWERS]

 4. Dostępność komunikacyjna Łodzi [AWERS] [REWERS]

 5. Przemiany funkcjonalne w otoczeniu ulicy Piotrkowskiej [AWERS] [REWERS]

 6. Przestępczość w Łodzi. Stan w roku 2002 [AWERS] [REWERS]

 7. Struktura społeczno-mieszkaniowa Łodzi. Stan w roku 2007 [AWERS] [REWERS]

 8. Lokalizacja nowych terenów inwestycyjnych w Łodzi. Stan w roku 2007 [AWERS] [REWERS]

 9. Nowe obszary rezydencjonalne w Łodzi. Stan w roku 2007 [AWERS] [REWERS]

 10. Rejestr zabytków i strefy ochrony konserwatorskiej na terenie Łodzi [AWERS] [REWERS]

 11. Obszar metropolitalny Łodzi - koncepcja zagospodarowania przestrzennego [AWERS/REWERS]

 12. 90 lat miejskiej służby geodezyjnej i kartograficznej. Arkusz 1 [AWERS] [REWERS]

 13. 90 lat miejskiej służby geodezyjnej i kartograficznej. Arkusz 2 [AWERS] [REWERS]

Atlas Suplement 2 (2012)

 1. b Postawy wyborcze mieszkańców Łodzi. Wybory samorządowe 2010 r.
 2. Podziały terytorialne Łodzi.
 3. Ruch turystyczny w Łodzi 2010 r.
 4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi - struktura przestrzenna.
 5. b Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi - struktura funkcjonalna.
 6. Jakość powietrza w Łodzi.
 7. Relikty osadnictwa wiejskiego i podmiejskiego w planie współczesnej Łodzi.
 8. Wielonarodowe dziedzictwo kulturowe Łodzi.
 9. Rozwój terenów przemysłowych Łodzi.
 10. Sieć drogowo - uliczna Łodzi.
 11. Zmiany w przestrzeni miasta po 1990 r. - duże inwestycje.
 12. Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w latach 2005 - 2010.
 13. Zagospodarowanie turystyczne Łodzi - stan na rok 2010.