Łódzki rynek mieszkaniowy – poglądowa mapa cen mieszkań
Łódzki Ośrodek Geodezji prezentuje wykonane po raz pierwszy, opracowanie graficzne obrazujące stan łódzkiego rynku mieszkalnych nieruchomości lokalowych. Dane pochodzą z badań prowadzonych przez analityków rynku nieruchomości, pracowników Łódzkiego Ośrodka Geodezji i dotyczą wolnorynkowych transakcji kupna - sprzedaży prawa własności lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych zarówno na rynku pierwotnym jak wtórnym. W celu ujednolicenia próby wszystkie ceny dotyczą 1 m2 lokalu i nie zawierają dodatkowych opłat, w szczególności podatku VAT. Poziom cen III kwartał 2014r.
Łódzki Ośrodek Geodezji liczy, że niniejsza mapa pozwoli wyrobić sobie pogląd o cenach jakich należy spodziewać się w rozpatrywanych lokalizacjach. Mapa ma jedynie charakter poglądowy i w oparciu o informacje na niej zawarte nie można podejmować decyzji gospodarczych.
Rzeczywista cena 1 m2 nieruchomości lokalowej zależy od jej lokalizacji, faktycznego stanu, atrakcyjności oraz aktualnych trendów na rynku nieruchomości.

Dział Monitoringu Rynku Nieruchomości
Zastępca Dyrektora ds. Monitoringu Rynku - Jacek Szopiński
Monika Olczak
Arkadiusz Szymaniak

Obwody wyborcze
Mapa prezentuje warstwę obwodów wyborczych, okręgów wyborczych oraz komisji wyborczych. Pozwala mieszkańcom zlokalizować obwód wyborczy do którego należą i lokal wyborczy w którym mogą oddać swój głos
System Informacji Turystycznej
System Informacji Turystycznej umożliwia przeglądanie mapy, wyszukiwanie w niej informacji dotyczących lokalizacji punktów użyteczności publicznej (POI), np. restauracji, hoteli, zabytków. Szczególnym rodzajem punktów POI są informacje dotyczyące wydarzeń w mieście np. koncertów, targów, imprez kulturalnych.
Aplikacja umożliwia wyznaczanie tras dojazdu do/z punktu wyznaczonego przez użytkownika. Wyznaczona trasa może uwzględniać rozkład jazdy środków transportu miejskiego. Serwis umożliwia również rejestrację użytkownika dzięki której możliwe jest utworzenie własnych galerii tematycznych lub skrótów, które pomogą w szybkim zlokalizowaniu wybranych miejsc.
Mapa akustyczna Łodzi
Mapa Akustyczna Łodzi charakteryzuje klimat akustyczny miasta w sposób globalny oraz będzie podstawą do przygotowania programu ochrony środowiska przed hałasem. Efektem opracowanych w wersji cyfrowej strategicznych map akustycznych oraz mapy konfliktów akustycznych będzie szczegółowa informacja dotycząca lokalizacji terenów, na których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne oraz liczby mieszkańców narażonych na hałas ponadnormatywny. Mapa akustyczna, zintegrowana z Łódzkim Systemem Informacji o Terenie (SIT), obrazuje zagrożenie środowiska hałasem dla różnych typów źródeł (przemysłowy, drogowy, kolejowy).
Mapa zdarzeń i rewirów dzielnicowych Straży Miejskiej w Łodzi
Mapa wskazuje miejsca, w których najczęściej dochodzi do przypadków naruszania ładu i porządku. Opracowana została przy współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi na podstawie zgłoszeń pochodzących bezpośrednio od mieszkańców Łodzi, jak również wydarzeń ujawnianych przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Obrazuje natężenie typowych zjawisk - wykroczeń (spożywanie alkoholu, bójki, zakłócanie spokoju, itp.) w różnych rejonach naszego miasta mających bezpośredni wpływ na społeczne poczucie bezpieczeństwa i porządek.
Mapa sieci technicznego uzbrojenia terenu (sieci główne) Mapa hydrograficzna i sozologiczna Łodzi Studium i plany zagospodarowania przestrzennego Zdjęcia lotnicze 1942 Mapy historyczne (wersja bezwtyczkowa) Rewitalizacja Łodzi Rowerowa Łódź Ortofotomapy Łodzi Mapa historyczna Litzmannstadt Getto Mapa "Czyste Miasto" Mapy historyczne